Sunday, May 15, 2011

Lalita Sahasranama # 523

Sadanana

sat ananani yasyah sa
Who has 6 faces

No comments:

Post a Comment