Thursday, February 4, 2010

Lalita Sahasranama # 127

Srikari

1) Karotiti kari sriyah kari (=srikari)
She who confers prosperity
2) Srikarah (=visnu) tasyeyam srikari
Wife of Visnu

No comments:

Post a Comment